fbpx
Last updated: 09/08/21

Ramavtal för abonnemang

Print

1. Definitioner

“Dotterbolag” avser vad gäller en part, de enheter inom koncernen som ligger under gemensam kontroll. 

“Avtal” avser dessa villkor, eventuella tillägg för service som är kopplade till en beställning och alla beställningar.

”Tillämplig lag”: avser varje rättsligt bindande skyldighet för en part, inklusive stadgar, regler, förordningar, normer, domstolsbeslut eller något annat bindande villkor.

“Rättsanspråk” avser alla rättsanspråk, åtgärder, rättegångar, tvister eller överläggningar.

”Konfidentiell information”: avser all information som en part lämnar ut till den andra parten som är markerad som konfidentiell eller som en omdömesgill person skulle förstå vara konfidentiell (inklusive affärshemligheter). 

“Kund” avser den part som identifieras som kund på en beställning.

“Kunddata” avser data som kunden gör tillgängligt för leverantören i syfte att denne behandlar uppgifterna för kundens räkning. 

“Person som erhåller gottgörelse” avser med avseende på en part, den parten, dess dotterbolag och dess egna och dess dotterbolags egna styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter och andra representanter. 

”Förluster”: avser alla förluster, skador, skulder, belöningar och kostnader (inklusive domstolskostnader och rimliga advokatarvoden) relaterade till ett rättsanspråk.

“Beställning” avser ett beställningsdokument som anger de produkter eller tjänster som leverantören eller en tredje part ska tillhandahålla kunden.

“Tjänster” avser de tjänster som leverantören tillhandahåller kunden enligt en beställning.

“Leverantör”, “vi” “oss”, eller “vår” avser den säljande parten på en beställning.

”Leverantörsdata”: avser alla uppgifter i leverantörens databas som denne använder för att tillhandahålla tjänsterna, undantaget kunddata.

Löptid” definieras i avsnitt 6.

“Återsålda tjänster” avser de produkter eller tjänster som en tredje part ska tillhandahålla kunden enligt en beställning.

“Användare” avser en person som kunden (direkt eller indirekt) har bemyndigat att använda tjänsterna och/eller återsålda tjänster.

2. Tjänster

2.1 Tjänster: Detta avtal fastställer villkoren i avtalet mellan kund och leverantör och de tjänster som leverantören tillhandahåller, inklusive eventuella leverantörsdata som kunden har tillgång till.

2.2 Ansvar: Under perioden kommer leverantören att: a) förse tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg; (b) inte göra en väsentlig negativ förändring av tjänsternas funktionalitet; (c) tillhandahålla tjänsterna i väsentlig ordning i enlighet med eventuella beskrivningar av tjänsterna på en beställning; och (d) behandla alla personuppgifter i enlighet med det databehandlingstillägg som finns tillgängligt på https://www.cision.com/legal/customerdpa. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 2.2 är alla andra garantier, villkor och utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, uteslutna, med förbehåll för tillämplig lag.

2.3 Återsålda tjänster: Alla tjänster och återsålda tjänster kommer att anges på en beställning. I de fall en beställning specificerar tjänster och återsålda tjänster: (1) Leverantören ska tillhandahålla tjänster till kunden enligt villkoren i detta avtal; och (2) den tredje parten ska tillhandahålla återsålda tjänster till kunden enligt villkoren i det separata avtalet som finns mellan kunden och den tredje parten. Leverantören ansvarar endast för sina egna tjänster och inte för några återsålda tjänster. 

3. Användning av tjänsterna

3.1 Ansvar: Kund: (a) är ansvarig för efterlevnaden av detta avtal och kommer att tillse att varje användare följer villkoren i detta avtal som om den användaren var kund; och (b) har rätten, befogenheten, tillstånden och inflytandet på kunddata för att göra dessa tillgängliga för leverantören för behandling.

3.2 Begränsningar: Kunden får inte: (a) sälja, återsälja, licensiera, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt göra tjänsterna (eller resultaten av tjänsterna, inklusive leverantörsdata) tillgängliga för någon utom för användare i den egna verksamheten, såvida det inte anges på en beställning; (b) som underställd tillämplig lag, försöka kompilera omvänt, ta isär, ändra teknik eller på annat sätt minska någon del av tjänsterna så att den blir begriplig för en människa; (c) använda tjänsterna eller någon leverantörsinformation på ett sätt som bryter mot tillämplig lag, inklusive tillämplig lag om dataskydd, integritet eller informationssäkerhet; eller (d) komma emellan eller störa tjänsternas prestanda, inklusive spamning, hackning och brott mot leverantörens API-gränsvärden.

3.3 Lösenordsskydd: Varje part ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla användar-ID och lösenord som används för tjänsterna hålls konfidentiella. Med förbehåll för tillämplig lag ska varje part omedelbart meddela den andra parten när den upptäckt att säkerheten för ett användar-ID eller ett lösenord kan innebära en risk.

4. Arvoden

4.1 Arvoden: Kunden betalar avgifterna för tjänsterna som anges i en beställning. Avgifterna för tjänsterna är exklusive lagligt tillämpliga skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga beskattningar, inklusive varor och tjänster, moms, källskatt och försäljningsskatt. Kunden ska förse leverantören med den information som rimligen behövs för att skicka en faktura. Alla avgifter faktureras årligen i förväg, såvida inte annat anges i en beställning. 

4.2 Beställningar och återsålda tjänster: Kunden betalar: (a) Leverantörens avgifter för tjänsterna och alla återsålda tjänster som anges i en beställning som leverantören skickar till kunden (för återsålda tjänster, tar leverantören ut avgifterna för de återsålda tjänsterna för tredje parts räkning); och (b) avgifterna för tjänsterna som anges i en beställning som en tredje part skickar till kunden och om så är fallet ska tredje parten för leverantörens räkning, samla in de belopp som ska betalas till leverantören.

5. Konfidentiell information och immateriell egendom

5.1 Konfidentiell information: Konfidentiell information innehåller inte någon information som: (a) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att bryta mot någon förpliktelse gentemot den utlämnande parten; (b) den mottagande parten visste innan den lämnades ut av den utlämnande parten utan att ha åsidosatt någon förpliktelse gentemot den utlämnande parten, (c) en tredje part har gjort information tillgänglig för den mottagande parten utan att bryta mot någon förpliktelse gentemot den utlämnande parten; eller (d) som den mottagande parten själv erhållit.

5.2 Hålla förtroende: Den mottagande parten kommer att hålla konfidentiell information för den utlämnande parten konfidentiell under perioden och i två år efter periodens utgång, förutsatt att alla affärshemligheter inom konfidentiell information kommer att förbli konfidentiella tills de inte längre är affärshemligheter. Den mottagande parten kommer bara att använda den utlämnande partens konfidentiella information för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller för att använda av tjänsterna. Ingenting i detta avsnitt 5 hindrar den mottagande parten från att lämna ut den utlämnande partens konfidentiella information: (a) till de Dotterbolag, datalicensgivare, tredjepartssäljare, juridiska rådgivare, revisorer, potentiella investerare eller andra professionella rådgivare där så krävs (kollektivt, “Tillåtna mottagare“), förutsatt att den mottagande parten förblir ansvarig för förpliktelserna och för de tillåtna mottagarnas användning och utlämnande av konfidentiell information; eller (b) om det krävs för att utlämna det enligt tillämplig lag, förutsatt att den mottagande parten kommer att informera den utlämnande parten om upplysningskravet, om det är lagligt tillåtet, så snart det är praktiskt möjligt. 

5.3 Immateriella rättigheter: Leverantören eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter i tjänsterna och leverantörsdata. Kunden äger alla immateriella rättigheter i kunddata. Utöver vad som anges någon annanstans i detta avtal beviljas kunden inga rättigheter till leverantörens immateriella rättigheter. 

5.4 Användarrespons: Leverantören kan använda, införliva i tjänsterna eller på annat sätt utnyttja alla förslag, funktionsförfrågan, rekommendation, korrigering eller annan respons (“Respons“) som kunden eller dess användare tillhandahåller och som är relaterade till användningen av tjänsterna. 

6. Löptid och uppsägning

6.1 Löptid: Detta avtal börjar när det har undertecknats av parterna eller har överenskommits via en beställning, beroende på vilket som inträffar först, och det fortsätter tills alla beställningar har upphört att gälla eller avslutats i enlighet med villkoren i detta avtal (“Löptid“). 

6.2 Ömsesidig uppsägning: En part får säga upp detta avtal när som helst med skriftlig anmälan till den andra parten om: a) den andra parten har överträtt avtalet i väsentlig mån och om överträdelsen inte är avhjälpt inom 30 dagar efter att ha blivit underrättad om överträdelsen; eller (b) den andra parten inleder insolvensförfaranden, blir föremål för en konkursansökan eller något annat förfarande som rör insolvens, likvidation, konkurs eller överlåtelse till förmån för borgenärer (inklusive liknande åtgärder enligt tillämplig lag); eller (c) den andra parten gör en överenskommelse med sina borgenärer i samband med farhågor om insolvens (inklusive liknande åtgärder enligt tillämplig lag) 

6.3 Upplupna rättigheter och giltighet: En parts upplupna rättigheter och skulder påverkas inte av uppsägningen av detta avtal. Avsnitten 1, 3.2, 4, 5, 6, 7 och 9 fortsätter att gälla efter uppsägningen av detta avtal. Vid uppsägning eller utgång ska alla licenser som beviljas av endera parten upphöra. 

7. Undantag och ansvarsbegränsningar

7.1 Vad parterna är ansvariga för: Ingenting i detta avtal undantar eller begränsar en parts ansvar för eventuella förluster som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag (inklusive bedrägeri). Om detta avtal regleras av tysk lag är förluster som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag: bedrägeri, uppsåtligt tjänstefel, grov vårdslöshet eller skador till följd av dödsfall, fysisk skada, brott mot huvudskyldigheter eller skador på en persons hälsa.

7.2 Förluster som en part ansvarar för: Med förbehåll för avsnitten 7.1 och 7.3 är en part endast ansvarig för förluster som den andra parten drabbas av som ett direkt och rimligt förutsebart resultat av en parts brott mot sina skyldigheter enligt detta avtal. På annat sätt än som visas i avsnitt 7.1 och i föregående mening, kommer ingen av parterna att vara ansvarig gentemot den andra parten för andra förluster av något slag (inklusive förlorad vinst eller följdskador, oförutsedda skador, skador som är straffbelagda, särskilda eller indirekta skador som är relaterade till detta avtal, vare sig enligt avtalsteori, kränkning, produktansvar eller på annat sätt, oavsett om en sådan person eller enhet informerades om sådan potentiell skada). 

7.3 Ansvarstak: Med förbehåll för avsnitt 7.1 är varje parts totala ansvar, hur den än uppkommer, begränsad till de belopp som anges i tabellen nedan.

Avgifter för tjänsterna under 12 månader före datumet för rättsanspråket Ansvarstak
Mindre än USD 100 000 110% av avgifterna för tjänster
USD 100 001 - USD 1 000 000 Två gånger avgifterna för tjänster
USD 1 000 001 eller högre Tre gånger avgifterna för tjänsterna

8. Skadeersättning

8.1 Leverantörens skadeersättning: Leverantören ska ersätta kundens målsägande för skadeersättning mot förluster som uppstår till följd av en tredje parts rättsanspråk mot kunden som går ut på att kundens användning av tjänsterna kränker en tredje parts immateriella rättigheter. Ersättningen gäller inte om rättsanspråket baseras på kundens användning av tjänsterna i strid med skyldigheterna enligt detta avtal. Om det finns ett kompenserat rättsanspråk, leverantör: (1) kan säkerställa rätten för kunden att fortsätta använda tjänsterna; eller (2) ersätta eller ändra tjänsterna så att de inte gör intrång. Om (1) och (2) inte rimligen står till buds, kan leverantören säga upp de tjänster som blivit överträdda inom 30 dagars med en skriftlig anmälan till kunden och ge en proportionell återbetalning av eventuella förbetalda avgifter för de avslutade tjänsterna som inte har tillhandahållits.

8.2 Kundens skadeersättning: Kunden ska ersätta leverantörens målsägande för skadeersättning som uppstår till följd av ett rättsanspråk gällande tredje part mot leverantören om att kunddata kränker tredje partens immateriella rättigheter.

8.3 Skadeersättningsförloppet: Den skadeståndsberättigade parten ska ge den skadeståndsskyldiga parten en skriftlig anmälan om rättsanspråk och är ensam ansvarig för försvar eller reglering av rättsanspråket. Den skadeståndsberättigade parten ska använda de kommersiellt rimliga insatserna för att mildra förlusterna. 

9. Allmänt

9.1 Integritet: Leverantören behandlar användardata i enlighet med integritetspolicyn som finns tillgänglig på https://gdpr.cision.com/dataprivacynotice_customersprospects.  

9.2 Tolkningsregler: Orden “inkludera” och “inklusive” anses ha orden “utan begränsning” efter sig. 

9.3 Force majeure: Ingen av parterna är ansvarig för en överträdelse som orsakas av en händelse utanför rimlig kontroll, inklusive naturkatastrof, sjukdomsutbrott, krig, upplopp, terroristhandlingar, allmänna oroligheter, avsiktlig skadegörelse, statliga åtgärder, stridsåtgärder eller tvister, brand, översvämning, storm eller brist i tredje parts telekommunikationstjänster.

9.4 Publikation: Ingen av parterna ska offentliggöra förhållandet mellan parterna eller tjänsterna som tillhandahålls enligt detta avtal utan den andra partens föregående skriftligt medgivande. 

9.5 Ogiltighet: Om något av avtalets löptider befinns ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara, gäller resten av avtalet.

9.6 Inget undantag: Endera partens dröjsmål eller underlåtenhet att verkställa ett villkor i avtalet betyder inte att parten avstår från den rättigheten och hindrar inte parten från att senare tillämpa villkoret eller något annat villkor.

9.7 Meddelande: Varje part ska meddela om juridisk tjänst eller väsentlig överträdelse skriftligen genom budtjänst eller rekommenderad leverans: för leverantör, till sätesadressen enligt en beställning; för kunden, till adressen enligt en beställning. Eventuella meddelanden om något annat ärende kan lämnas enligt vad som sagts i föregående mening eller per e-post. Om det skickats via e-post ska kunden skicka meddelande till [email protected] med kopia till sin redovisningschef och leverantören ska skicka meddelande till kunden via e-postadressen på någon beställning. Meddelande som skickas via registrerad leverans anses ha mottagits tre arbetsdagar efter mottagandet; e-postmeddelande anses ha mottagits 24 timmar efter att det har skickats.

9.8 Uppdrag: Ingen av parterna får tilldela, överföra, debitera eller på annat sätt belasta, skapa någon tilltro till eller köpslå på något sätt med detta avtal, eller någon rättighet, förmån eller inflytande enligt det, eller överföra eller förnya (båda ett ”Uppdrag“) utan den andra partens skriftliga samtycke. Alla uppdrag utan den andra partens skriftliga medgivande är ogiltiga. Oaktat föregående mening kan endera parten göra ett uppdrag utan den andra partens föregående skriftliga samtycke (men med avisering till den andra parten) till en efterträdare som fastställts i en fusion, förvärv (inklusive hela eller väsentligt alla tillgångar hos en part), förändring i kontrollen eller liknande transaktion. 

9.9 Anti-bestickning: Parterna ska: (a) följa all tillämplig lag som rör antibestickning eller antikorruption; och b) omedelbart rapportera till den andra parten om den mottar en begäran om otillbörlig fördel.

9.10 Hela avtalet: Detta avtal är den odelade redogörelsen om överenskommelsen och tolkningen mellan parterna. Detta avtal utesluter alla tidigare eller samtidiga förslag, tolkningar, avtal eller framställningar i detta ämne. Vardera parten är överens om att genom att ingå detta avtal, förlitar sig ingen av parterna på och kommer inte att få någon gottgörelse beträffande något förslag, tolkning, avtal eller företrädande annat än vad som anges i detta avtal. Varje undantag, tillägg, ändring eller annan ändring av detta avtal måste göras skriftligen och undertecknas av båda parter.

9.11 Efterlevnad Kundens och dess användares användning av tjänsterna är beroende av att tillämpliga lagar, regler och förordningar om exportkontroll och handelssanktioner följs. Genom att använda tjänsterna representerar och garanterar kunden att varken kunden eller någon av dess användare: (a) identifieras på, eller ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av en person som identifierats på, någon kanadensisk, amerikansk, brittisk, EU eller annan tillämplig förbjuden partslista; och (b) är belägen eller bosatt i ett land eller territorium som är eller blir föremål för ett embargo från Kanada, USA, Storbritannien, EU eller andra tillämpliga jurisdiktion.

9.12 Förtursordning: Om det finns en konflikt rörande detta avtal är prioritetsordningen: 1. Avsnitten 7 och 9.10 i dessa villkor; 2. en beställning; 3. eventuella tjänstetillägg; och (4) dessa villkor. Den engelska versionen av villkoren råder över alla icke-engelska versioner.

9.13 Tredje parts rättigheter: Utöver vad som anges i avsnitten 8.1 och 8.2 ger detta avtal inga rättigheter till förmån för någon person annat än till parterna i detta avtal. Emellertid får rättigheterna som gäller målsägandena för skadeersättningar som anges i avsnitten 8.1 och 8.2 endast verkställas av den berörda parten i detta avtal.

9.14 Avtalsslutande enhet, tillämplig lag och jurisdiktion: Varje part samtycker till tillämplig gällande lag och jurisdiktion baserat på kundens hemvist, enligt följande:

Om kunden är mantalsskriven i: Är tillämplig lag: De domstolar som har exklusiv behörighet är i:
Något land eller geografisk region som inte anges nedan Engelska England
Australiska Statsförbundet eller Nya Zeeland New South Wales Sydney
Länder i Asien eller i Stilla havet Singapore Singapore
Canada Ontario Toronto
Danmark Danska Köpenhamn
Frankrike Franska Paris
Tyskland Tyska Berlin
Portugal Portugisiska Lissabon
Sverige Svenska Stockholm
U.S.A eller Mexiko New York New York City

Falcon.io is now part of Brandwatch.
You're in the right place!

Existing customer?Log in to access your existing Falcon products and data via the login menu on the top right of the page.New customer?You'll find the former Falcon products under 'Social Media Management' if you go to 'Our Suite' in the navigation.

Paladin is now Influence.
You're in the right place!

Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.